DIPLOMA PSIKOLOGI KAUNSELING

MAKLUMAT UTAMA

Merupakan bidang paling kehadapan merentas masa selaras dengan perubahan pembangunan negara juga keterbukaan masyarakat demi kesejahteraan diri. Program ini adalah hasil gabungan semua pengetahuan yang merangkumi pelbagai bidang terutamanya dalam bimbingan dan kaunseling, metadologi penyelidikan, penaksiran juga modifikasi tingkah laku yang disuaipadankan dengan akademik, sosial juga peribadi. Pembelajaran secara teori, kajian lapangan juga pra amali dapat diaplikasikan dalam setting sebenar di industri kaunseling. Diploma Psikologi Kaunseling direka sesuai dengan trend dan hala tuju bidang psikologi yang telah mula melalui fasa pengkhususan dan industi yang sangat luas.

SYARAT KEMASUKAN

 • Lulus SPM dengan mendapat sekurang-kurangnya 3 kredit dalam mana-mana subjek dan syarat lulus subjek matematik dan sains

LALUAN

PELUANG MENYAMBUNG PELAJARAN

 • UPSI  

 • UKM

 • UM

 • UMS

 • UIA

 • UPM

PELUANG KERJAYA

 • Sektor kerajaan atau swasta

 • Kaunselor, guru bimbingan dan kaunseling

 • Pentadbiran dan pengurusan

 • Perunding cara/ penasihat kerjaya

 • Penulis buku motivasi

 • Penceramah bebas/ berdaftar/ motivator

STRUKTUR PROGRAM

SEMESTER 1
Pengantar Psikologi
Teori Kaunseling dan Psikoterapi
Psikologi Perkembangan
Fiqh Ibadah
Etika dan Moral

SEMESTER 2
Psikologi Fisiologi
Pengantar Statistik
Psikologi Personaliti
Pengajian Malaysia 2
Perinsip Bimbingan dan Kaunseling
Asas Keusahawanan

SEMESTER 3
Teori Perkembangan Kerjaya
Teknik kaunseling
Metadologi Penyelidikan
Isu dan Etika dalam kaunseling
Proffesional Comunication 1
Bahasa Kebangsaan A/Pemikiran Kritis dan Kreatif

SEMESTER 4
Modifikasi Tingkahlaku
Kaunseling Kelompok
Ujian dan Pengukuran dalam kaunseling
Dakwah dan Metadologi
Psikologi Industri dan Organisasi
Public Speaking

SEMESTER 5
Ujian Penaksiran Dalam Kaunseling
Kajian Lapangan / Pra Amali
Tasawur Islam
Kaunseling Pelbagai Budaya
Kaunseling Perkahwinan dan Kekeluargaan
Khidmat Sosial

SEMESTER 6
Latihan Amali (Praktikal)

AGENSI AKREDITASI

Kod Kelulusan : (N/311/4/0087) 02/2022
Kod Akreditasi : PA 7654